Elk Studios ir sal墨dzino拧i jauns sp膿募u izstr膩d膩t膩js, kur拧 tika dibin膩ts 2012. gad膩 un atrodas Zviedrij膩. Elk Studios galvenok膩rt nodarbojas ar sp膿募u autom膩tu izstr膩di, kas tiek optimiz膿ti, lai tos var膿tu baud墨t ar墨 uz mobilaj膩m ier墨c膿m.

Veidojot sp膿募u autom膩tus, tiek dom膩ts par to kvalit膩ti. 艩is uz艈膿mums r奴p墨gi izstr膩d膩 sp膿les, dom膩jot gan par grafiku, gan ar墨 sp膿les vad墨bas sist膿mu. 艩o sp膿募u autom膩tu izveid膿 apvienojas divi sp膿ki 鈥 m膩ksla un matem膩tika.

Pateicoties savai inovat墨vajai dom膩拧anai, Elk Studios ir k募uvu拧i par vienu no lab膩kajiem sp膿募u pied膩v膩t膩jiem pasaul膿.

elk logo

Elk Studios sp膿募u pied膩v膩jums

Elk Studios 拧obr墨d kopum膩 pied膩v膩 30 da啪膩das sp膿les. Sp膿募u pied膩v膩jum膩 atrad墨siet: Respin Circus, Tahiti Gold, Hit It Big, CHI, Ecuador Gold, The Wiz, Valkyrie Vegas Diamonds, Joker Gems, Platooners, Birthday!, Lake鈥檚 Five, Kaiju, Wild Seas, Ho Ho Tower, Route 777, Hidden, Ivanhoe, Hong Kong Tower, SAM on the Beach, Taco Brothers Saving Christmas, Wild Toro, Bloopers, Electric Sam, k膩 ar墨 citas.

Ja J奴s v膿laties izm膿模in膩t aizraujo拧as un augstas kvalit膩tes sp膿les, noteikti ir v膿rts ieskat墨ties Elk Studios pied膩v膩jum膩, jo ikviens taj膩 noteikti var膿s atrast kaut ko savai gaumei atbilsto拧u. Sp膿募u izstr膩d膩t膩ji ir padom膩ju拧i par to, lai katra sp膿le tiktu pied膩v膩ta cit膩d膩k膩 tematik膩 un izpild墨jum膩, t膩d膿j膩di sniedzot iesp膿ju sp膿l膿t膩jiem iepaz墨ties ar daudzveid墨go sp膿募u pasauli.

Jums b奴s iesp膿ja non膩kt gan d啪ung募os, gan Kar墨bu j奴r膩, gan ar墨 Lasvegas膩 un daudz kur citur 鈥 izv膿le ir tik tie拧膩m liela, t膩p膿c ikviens var膿s atrast savai gaumei vai noska艈ojumam atbilsto拧膩ko variantu.

Kuros kazino ir pieejamas Elk sp膿les?

艩obr墨d arvien vair膩k online kazino s膩k pied膩v膩t izstr膩d膩t膩s sp膿les. M膿s regul膩ri atjaunojam tie拧saistes kazino pied膩v膩jumu, t膩p膿c Kazino Karalis vietn膿 jebkur膩 diennakts laik膩 atrad墨siet inform膩ciju par kazino pied膩v膩jumu Latvijas sp膿l膿t膩jiem. Esam apkopoju拧i inform膩ciju ar墨 par tiem online kazino, kuros iesp膿jams izm膿模in膩t Elk Studios sp膿les, t膩p膿c, ja v膿laties izm膿模in膩t 拧墨 sp膿募u iztr膩d膩t膩ja rad墨t膩s sp膿les, noteikti ir v膿rts sekot l墨dzi m奴su jaunumiem.

K膩 nor膩d墨ju拧i pa拧i uz艈膿muma p膩rst膩vji, Elk Studios m膿r姆is ir veidot p膿c iesp膿jas vair膩k jaunu un kvalitat墨vu sp膿募u, t膩d膩 veid膩 sniedzot sp膿l膿t膩jiem v膿l liel膩kas izv膿les iesp膿jas. Ne velti, 拧is uz艈膿mums ieguvis da啪膩dus apbalvojumus, kas apliecina to, ka t膩 rad墨t膩s sp膿les ir kvalitat墨vas, inovat墨vas un aizraujo拧as. Ja sal墨dzin膩siet sp膿募u grafiku ar citu sp膿募u izstr膩d膩t膩ju pied膩v膩jumiem, noteikti paman墨siet at拧姆ir墨bu! Visticam膩k, ka jau pavisam dr墨z dzird膿sim jaunu sp膿募u pazi艈ojumus no Elk Studios, t膩p膿c noteikti sekojiet l墨dzi Kazino Karalis public膿tajiem jaunumiem, kuros regul膩ri zi艈ojam par aktu膩l膩kajiem notikumiem sp膿募u nozar膿!

elk studios

Popul膩r膩k膩s sp膿les

 • Ecuador Gold 鈥 sp膿l膿t膩jiem ir iesp膿ja paviesoties d啪ung募os, kur tiek dota iesp膿ja mekl膿t apsl膿ptos d膩rgumus. Sp膿lei ir gana augsts izmaksu procents (96,1%), t膩p膿c t膩 noteikti liksies uzrun膩jo拧a ikvienam sp膿l膿t膩jam. Sp膿l膿 ir padom膩ts par muzik膩lo noform膿jumu, kas 拧o sp膿募u pieredzi padara v膿l interesant膩ku un aizraujo拧膩ku.
 • Wild Toro 鈥 viena no pirmaj膩m 拧墨 sp膿募u izstr膩d膩t膩ja sp膿l膿m, kas 2017. gad膩 ieguva “EGR Operators” apbalvojumu nomin膩cij膩 “Lab膩k膩 2017. gada sp膿le”. Sp膿l膿t膩jam ir iesp膿ja paviesoties sp膩艈u pils膿ti艈膩, kur膩 satiekas matadors un bullis.
 • Route 777 鈥 online sp膿le ar nosl膿pumainu 拧oseju, kas aizved sp膿l膿t膩jus l墨dz Zelta V膩rtiem. Sp膿les laik膩 iesp膿jams ieg奴t neskait膩mi daudz bezmaksas griezienus un bonusus, kas noteikti sp膿s aizraut ikvienu sp膿l膿t膩ju.
 • Vegas Diamonds 鈥 sp膿l膿t膩jiem tiek pied膩v膩ta iesp膿ja sajust Lasvegasas atmosf膿ru. Sp膿le sast膩v no tr墨s ru募募iem un piec膩m izmaksu l墨nij膩m, k膩 ar墨 sp膿l膿t膩jiem tiek pied膩v膩ti da啪膩di bonusi un apbalvojumi.
 • Wild Seas 鈥 拧is sp膿募u autom膩ts ieguva “EGR Operators Awards” apbalvojumu “2018 gada sp膿le”. Sp膿les laik膩 iesp膿jams paviesoties Kar墨bu j奴r膩, kur膩 sp膿l膿t膩jiem ir iesp膿ja satikties ar pir膩tiem un mekl膿t apsl膿ptos d膩rgumus.

Liel膩kajai da募ai 拧o sp膿募u ir izstr膩d膩tas da啪膩das interesantas iesp膿jas, kas sp膿j piesaist墨t sp膿l膿t膩jus. Pirmk膩rt, vi艈i pied膩v膩 likmju strat膿模iju iesp膿ju, ko iesp膿jams iesl膿gt/izsl膿gt.

Pied膩v膩 ar墨 “Game On” iesp膿ju. T膩 aktiviz膿jas br墨d墨, kad sp膿l膿t膩js veicis vismaz 25 likmes. Lojalit膩tes programmas ietvaros sp膿l膿t膩jiem ir iesp膿ja ieg奴t bezmaksas griezienus.

ELK Studios sp膿les 鈥 mobilaj膩m ier墨c膿m draudz墨gas

Zviedrijas uz艈膿mums Elk Studios r奴p墨gi dom膩 par sp膿募u tehnisko pusi. K膩 zin膩ms, m奴sdien膩s arvien vair膩k cilv膿ku v膿las izm膿模in膩t sp膿les no mobilaj膩m ier墨c膿m vai plan拧etdatoriem. Sp膿募u izstr膩d膩t膩ju pien膩kums ir veidot sp膿les, kas b奴tu pieejamas ne tikai uz datoriem, bet ar墨 mobilaj膩m ier墨c膿m. Vi艈i str膩d膩 pie t膩, lai sp膿l膿t膩jiem tiktu pied膩v膩ta netrauc膿ta un kvalitat墨va sp膿募u pieredze, izm膿模inot 拧墨 sp膿募u izstr膩d膩t膩ja sp膿les uz da啪膩d膩m ier墨c膿m, tostarp, mobilajiem telefoniem.

Elk Studios priek拧roc墨bas

 • Elk Studios veiksm墨gi apvieno rado拧umu ar tehnisko pusi, t膩d膩 veid膩 sniedzot sp膿l膿t膩jiem iesp膿ju izm膿模in膩t aizraujo拧as un da啪膩das sp膿les.
 • Sp膿募u pied膩v膩jum膩 ir sp膿les, kur膩s padom膩ts par da啪膩diem apbalvojumiem, tostarp, bezmaksas griezieniem.
 • 艩is sp膿募u izstr膩d膩t膩js ir sa艈膿mis sp膿募u izstr膩des licenci, kas apliecina, ka t膩 rad墨t膩s sp膿les ir dro拧as un uzticamas.
 • Elk Studios ir viens no popul膩r膩kajiem sp膿募u izstr膩d膩t膩jiem pasaul膿, t膩p膿c t膩 sp膿les ir iesp膿jams atrast 募oti daudzos interneta kazino.

Elk Studios tr奴kumi

 • Sp膿募u pied膩v膩jums pagaid膩m nav tik pla拧s 鈥 pieejami 30 sp膿募u autom膩ti.
 • Izstr膩d膩 tikai sp膿募u autom膩tus, 拧is sp膿募u izstr膩d膩t膩js nepied膩v膩 galda sp膿les un citas kazino sp膿les.
 • Pagaid膩m pieejama tikai likmju strat膿模ija, pras墨tos, lai tiktu pied膩v膩tas v膿l da啪膩das papildus iesp膿jas.